Adolygydd Lleyg Gwirfoddol

Ydych chi am wneud gwahaniaeth i wasanaethau gofal iechyd yng Nghymru? Mae angen gwirfoddolwyr arnom i'n helpu i sicrhau bod cleifion yn derbyn gofal o ansawdd da wrth ddefnyddio gwasanaethau gofal iechyd yng Nghymru.

Beth yw Adolygydd Lleyg Gwirfoddol?

Aelodau o'r cyhoedd yw Adolygwyr Lleyg Gwirfoddol (gwirfoddolwyr) sy'n rhoi o'u hamser i'n helpu yn ystod ein harolygiadau a'n hadolygiadau o wasanaethau gofal iechyd yng Nghymru. 

Beth y mae Adolygydd Lleyg Gwirfoddol yn ei wneud?

Mae gwirfoddolwyr (Adolygwyr Lleyg) yn gweithio ochr yn ochr â’n tîmau adolygu i sicrhau bod gwasanaethau gofal iechyd yn ddiogel i gleifion.

Mae gwirfoddolwyr yn rhan bwysig o'r broses arolygu ac adolygu. Tra bod ein tîm adolygu'n sicrhau bod gwasanaethau gofal iechyd yn cydymffurfio â rheoliadau a safonau, mae gwirfoddolwyr yn siarad â chleifion am y driniaeth a'r gofal y maent yn eu derbyn gan wasanaethau gofal iechyd.

Pa sgiliau sydd eu hangen arnaf i fod yn Adolygydd Lleyg Gwirfoddol?

Nid oes angen i wirfoddolwyr feddu ar gymwysterau penodol ond rydym yn gofyn bod gwirfoddolwyr:

  • â sgiliau cyfathrebu da
  • yn onest ac yn agored 
  • ddim yn feirniadol nac yn rhagfarnllyd
  • yn aelodau da o dîm
  • â sgiliau arsylwi da
  • ag ymwybyddiaeth ac ymrwymiad i gydraddoldeb ac amrywiaeth
  • yn awyddus i weithio'n unol â gwerthoedd AGIC
  • yn gallu canolbwyntio mewn amgylchedd prysur. 

Sut y bydd y rôl hon yn eich helpu chi?

Trwy gymryd rhan yn ein harolygiadau ac adolygiadau, byddwch yn cael y cyfle i ddysgu mwy am y ffordd mae gwasanaethau iechyd yn gweithio.  Mae arolygu ac adolygu'n helpu i dynnu sylw at feysydd o arfer da a all gael eu rhannu.  Byddwch yn rhan o hyn, a byddwch yn helpu i wella ansawdd gwasanaethau yng Nghymru.

Sut ydw i'n gwneud cais?

Gallwch ymgeisio trwy gwblhau'r ffurflen gais am swydd isod. Rydym yn argymell eich bod yn darllen y ddogfen 'Pecyn Gwybodaeth' isod er mwyn cwblhau'r ffurflen gais.

Dogfennau

  • Rhannu’r dudalen hon
  • Trydar Facebook E-bost Mwy
Diweddarwyd diwethaf: