Newyddion

Mae Arolygiaeth Gofal Iechyd Cymru (AGIC) wedi canfod bod angen newid diwylliant drwy edrych ar ymddygiadau bob dydd pawb sy'n ymwneud ag atal a gofal cwympiadau er mwyn cyflawni'r gofal sy'n canolbwyntio ar yr unigolyn sy'n rhoi'r hyn sy'n bwysig i'r unigolyn yn gyntaf.

Yn ei hadroddiad blynyddol a gyhoeddwyd heddiw [dydd Mawrth 6 Awst 2019], mae Arolygiaeth Gofal Iechyd Cymru (AGIC) wedi crynhoi canfyddiadau mwy na 170 o arolygiadau a chwe adolygiad cenedlaethol a gyhoeddwyd yn ystod 2018-19

Rydym yn chwilio am Obstetryddion Ymgynghorol a Bydwragedd Cofrestredig i fod yn Adolygyddion Cymheiriaid.

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi adroddiad Coleg Brenhinol yr Obstetryddion a'r Gynaecolegwyr i wasanaethau mamolaeth hen Fwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf, ac mewn ymateb i hynny, mae Arolygiaeth Gofal Iechyd Cymru wedi gwneud y datganiad canlynol.

Mae Arolygiaeth Gofal Iechyd Cymru wedi lansio gwasanaeth newydd sy'n galluogi'r holl wasanaethau sydd wedi'u cofrestru gyda ni i dalu eu ffioedd blynyddol ar-lein.

Rydyn ni’n wedi cyhoeddi ein Cynllun Gweithredol am 2019–20. Mae’n gosod ein blaenoriaethau allweddol ar gyfer y flwyddyn i ddod.

Healthcare Inspectorate Wales (HIW) today publishes its thematic report: ‘How are healthcare services meeting the needs of young people?’ HIW has made 37 recommendations for improvement.

Mae AGIC yn gwneud newidiadau i'r ffordd rhydych yn talu eich ffi flynyddol. Mae'r gwasanaeth talu ar-lein newydd yn gyflyn, yn hawdd i'w ddefnyddio ac ar gael bob awr o'r dydd.

Mae AGIC wedi gwneud 24 o argymhellion ar gyfer gwella yn ei hadolygiad arbennig o'r ffordd yr ymdriniodd Bwrdd Iechyd Prifysgol Abertawe Bro Morgannwg (y Bwrdd Iechyd) â'r cyn-gyflogai Kris Wade (Mr W).

Mae Arolygiaeth Gofal Iechyd Cymru ac Arolygiaeth Gofal Cymru wedi cynnal adolygiad ar y cyd ar y ffordd y gallwn gydweithio i sicrhau bod anghenion gofal iechyd pobl hŷn sy'n byw mewn cartrefi gofal yn y Gogledd yn cael eu diwallu.