Skip to main content

Adolygiad Lleol o Ddiogelwch, Preifatrwydd, Urddas a Phrofiad Cleifion wrth Aros mewn Ambiwlansys pan fydd Oedi wrth Drosglwyddo Gofal

Rydym yn cynnal adolygiad lleol o Ymddiriedolaeth Gwasanaethau Ambiwlans Cymru gyda'r nod o ystyried yr effaith y mae aros mewn ambiwlansys y tu allan i Adrannau Achosion Brys yn ei chael ar ddiogelwch, preifatrwydd, urddas a phrofiad cyffredinol cleifion yn ystod pandemig COVID-19.

Mae amrywiaeth o ffynonellau gwybodaeth yn dangos y gall fod angen i gleifion aros mewn ambiwlansys y tu allan i Adrannau Achosion Brys ysbytai am gyfnodau hir iawn, yn arbennig pan fydd y system gofal iechyd o dan bwysau. Bydd yr adolygiad lleol hwn yn ystyried yr effaith y mae aros mewn ambiwlansys y tu allan i Adrannau Achosion Brys yn ei chael ar ddiogelwch, preifatrwydd, urddas a phrofiad cyffredinol cleifion. Mae pwysau unigryw, nas gwelwyd o'r blaen, ar y system gofal iechyd bellach o ganlyniad i bandemig COVID-19; yng ngoleuni hyn, bydd yr adolygiad yn ystyried profiad cleifion dros y 12 mis diwethaf er mwyn deall yr effaith y mae'r pandemig wedi'i chael ar y broblem hon.

Rydym yn bwriadu cyhoeddi'r adolygiad hwn ym mis Gorffennaf 2021.

Mae'r cylch gorchwyl ar gyfer yr adolygiad wedi'i atodi isod.

Eich profiad o oedi wrth drosglwyddo o ambiwlansys

Fel rhan o'r adolygiad, mae gennym ddiddordeb mewn profiadau pobl o ddefnyddio Gwasanaeth Ambiwlans Cymru. Gallwch ein helpu i wneud gwahaniaeth drwy rannu eich profiadau a chwblhau ein harolwg. Mae'n ddienw a dylai ond cymryd rhwng 5 a 10 munud i'w gwblhau. 

Gellir hefyd argraffu'r arolwg a'i ddychwelyd atom drwy'r post yn:

Tîm Arolygu 

Freepost RTGG-UCZG-ZCSS

Arolygiaeth Gofal Iechyd Cymru

Adeiladau'r Llywodraeth

Parc Busnes Rhydycar

Merthyr Tudful

CF48 1UZ

Fel arall, gallwch gwblhau'r arolwg dros y ffôn drwy ffonio 0300 062 8163.

Mae arolwg ychwanegol hefyd ar gael i staff gofal iechyd sy'n gweithio i'r GIG yng Nghymru. Os ydych yn Barafeddyg, yn Barafeddyg dan Hyfforddiant, yn Dechnegydd Ambiwlans, neu'n gweithio mewn Adran Achosion Brys yng Nghymru, cwblhewch ein harolwg staff.

Diweddarwyd diwethaf: