Skip to main content

Beth ydym ni’n ei wneud

Rydym yn rheoleiddio ac yn arolygu gwasanaethau GIG a darparwyr gofal iechyd annibynnol yng Nghymru yn erbyn amrywiaeth o safonau, polisiau, canllawiau a rheoliadau i amlygu meysydd sydd angen eu gwella.

Ein diben

Gwirio bod pobl yng Nghymru yn derbyn gofal iechyd o ansawdd da.

Ein gwerthoedd

Rydym yn gwneud cleifion un gnaolog i'r hyn yr ydym yn ei wneud. Rydym yn:

 • Annibynnol
 • Gwrthrychol
 • Gofalgar
 • Cwydweithredol
 • Awdurdodol

Ein nod trwy ein gwaith yw:

 • Rhoi sicrwydd: Cynnig golwyg annibynnol ar ansawdd y gofal
 • Hybu gwelliant: Annog gwelliant trwy adrodd a rhannu arfer da
 • Dylanwadu ar bolisi a safonau: Defnyddio’r hyn yr ydym yn ei ddarganfod i ddylanwadu ar bolisi, safonau ac arfer.

Ein nod

Annog gwellian i ofal iechyd trwy wenud y gwait iawn ar yr adeg iawn yn y lle iawn, gan sirchau bod yr hyn yr ydym yn ei wneud yn cael ei gyfathrebu'n dda ac yn gwneud gwahaniaeth.

Ein blaenoriaethau

 • Sicrhau bod effaith ein gwaith mor fawr â phosibl i gynorthwyo gwelliant i ofal iechyd
 • Cymryd camau pan na fydd safonau yn cael eu bodloni
 • Bod yn fwy amlwg
 • Datblygu ein pobl a’n sefydliad i wneud y gwaith gorau posibl

Byddwn yn gwybod ein bod wedi bodloni ein nod pan:

 • Fydd gwasanaethau yn gwella’r gofal y maent yn ei ddarparu i gleifion o ganlyniad i’n gwaith
 • Bydd pobl yn hyderus y byddwn yn nodi pan nad yw safonau yn cael eu bodloni ac y byddwn yn cymryd camau priodol
 • Bydd gan bobl fwy o wybodaeth am ein gwaith
 • Byddwn yn darparu ein rhaglenni gwaith yn effeithiol, gan wneud y defnydd gorau o’n hadnoddau
Diweddarwyd diwethaf: