Skip to main content

Beth ydym ni’n ei wneud

Arolygiaeth Gofal Iechyd Cymru yw'r arolygiaeth a'r rheoleiddiwr annibynnol ar gyfer gofal iechyd yng Nghymru. Rydym yn arolygu gwasanaethau GIG ac yn rheoleiddio darparwyr gofal iechyd annibynnol yn erbyn amrywiaeth o safonau, polisïau, canllawiau a rheoliadau i amlygu meysydd sydd angen eu gwella.

Ein diben

Gwirio bod pobl yng Nghymru yn derbyn gofal iechyd o ansawdd da.

Ein gwerthoedd

Rydym yn gwneud cleifion un gnaolog i'r hyn yr ydym yn ei wneud. Rydym yn:

 • Annibynnol
 • Gwrthrychol
 • Gofalgar
 • Cwydweithredol
 • Awdurdodol

Ein nod trwy ein gwaith yw:

 • Rhoi sicrwydd: Cynnig golwyg annibynnol ar ansawdd y gofal
 • Hybu gwelliant: Annog gwelliant trwy adrodd a rhannu arfer da
 • Dylanwadu ar bolisi a safonau: Defnyddio’r hyn yr ydym yn ei ddarganfod i ddylanwadu ar bolisi, safonau ac arfer.

Ein nod

Annog gwellian i ofal iechyd trwy wenud y gwait iawn ar yr adeg iawn yn y lle iawn, gan sirchau bod yr hyn yr ydym yn ei wneud yn cael ei gyfathrebu'n dda ac yn gwneud gwahaniaeth.

Ein blaenoriaethau

 • Sicrhau bod effaith ein gwaith mor fawr â phosibl i gynorthwyo gwelliant i ofal iechyd
 • Cymryd camau pan na fydd safonau yn cael eu bodloni
 • Bod yn fwy amlwg
 • Datblygu ein pobl a’n sefydliad i wneud y gwaith gorau posibl

Byddwn yn gwybod ein bod wedi bodloni ein nod pan:

 • Fydd gwasanaethau yn gwella’r gofal y maent yn ei ddarparu i gleifion o ganlyniad i’n gwaith
 • Bydd pobl yn hyderus y byddwn yn nodi pan nad yw safonau yn cael eu bodloni ac y byddwn yn cymryd camau priodol
 • Bydd gan bobl fwy o wybodaeth am ein gwaith
 • Byddwn yn darparu ein rhaglenni gwaith yn effeithiol, gan wneud y defnydd gorau o’n hadnoddau
Diweddarwyd diwethaf: