Newyddion

Mae'r arolygwyr gofal iechyd Emma Scott a Lauren Young, y mae'r ddwy ohonynt yn nyrsys cofrestredig, wedi bod yn gweithio mewn rolau rheng flaen yn y GIG yn ystod pandemig COVID-19, gan barhau i weithio i AGIC ar yr un pryd.

Mae hwn yn ddatganiad ar y cyd i'w rannu â darparwyr iechyd a gofal cymdeithasol oddi wrth Gillian Baranski, Prif Arolygydd Arolygiaeth Gofal Cymru ac Alun Jones, Prif Weithredwr Dros Dro Arolygiaeth Gofal Iechyd Cymru.

Mae Arolygiaeth Gofal Iechyd Cymru (AGIC) ac Arolygiaeth Gofal Cymru (AGC) wedi cyhoeddi datganiad ar y cyd ar gynllunio gofal ymlaen llaw yng Nghymru.

Ar ôl i'r Prif Weithredwr blaenorol, Dr Kate Chamberlain, adael fis diwethaf, mae Alun Jones wedi cael ei benodi'n Brif Weithredwr Arolygiaeth Gofal Iechyd Cymru (AGIC) dros dro am gyfnod o chwe mis gan ddechrau ar unwaith.

Rydym wedi penderfynu rhoi'r gorau ar unwaith i lunio a chyhoeddi adroddiadau ar arolygiadau yn lleoliadau gofal iechyd y GIG a gynhaliwyd cyn i'r penderfyniad i roi'r gorau i'n gwaith arolygu gael ei gyhoeddi.

Mae sefydliadau iechyd y DU wedi lansio ganllaw newydd er mwyn helpu pobl i sicrhau bod y driniaeth neu'r meddyginiaethau y byddant yn eu cael ar-lein yn ddiogel ac yn briodol ar eu cyfer.

Ydych chi'n gweithio gyda offer ymbelydredd ïoneiddio meddygol? Darllenwch ein hymateb ar y cyd gyda rheoleiddwyr IRMER eraill y DU i COVID-19.

Mae Alun Jones, ein Dirprwy Brif Weithredwr, wedi ysgrifennu at ein holl leoliadau cofrestredig yn amlinellu sut rydym wedi ymateb i bandemig Cornonafeirws (COVID-19).

Oherwydd hyn, er y bydd y gwasanaeth yn parhau, rydym wedi gwneud newidiadau i'r ffordd yr ydym yn gweithredu'r gwasanaeth yn ystod y cyfnod hwn. Mae hyn yn cynnwys ymweliadau rydym yn gwneud fel rhan o’r Gwasanaeth Adolygu ar gyfer Iechyd Meddwl yng Nghymru.

Rydyn ni wedi penderfynnu rhoi terfyn ar ei rhaglen o arolygiadau a gwaith adolygu arferol o ddydd Mawrth 17 Mawrth ymlaen.