Neges bwysig

Os ydych yn cael trafferth cysylltu â ni ar ein prif linell ffôn, cofiwch y gallwch chi e-bostio neu gysylltu drwy'r wefan hon.

Croeso i Arolygiaeth Gofal Iechyd Cymru

Arolygiaeth Gofal Iechyd Cymru yw'r arolygiaeth a'r rheoleiddiwr annibynnol ar gyfer gofal iechyd yng Nghymru

Newyddion diweddaraf ac & adroddiadau

Mae’r adolygiad o trefniadau rheoli cleifion mewn Canolfannau Cyswllt Clinigol Gwasanaethau Meddygol Brys Gwasanaeth Ambiwlans Cymru yn gwneud argymhellion i helpu i wella ansawdd y gwasanaeth.

Ym mis Rhagfyr 2019, cymerwyd rhan mewn Adolygiad ar y cyd o Drefniadau Amddiffyn Plant yng Nghasnewydd. Yr arolygiad ar y cyd oedd yr arolygiad peilot cyntaf yng Nghymru i gynnwys pum arolygiaeth yn adolygu trefniadau amddiffyn plant.

Dyma'r degfed adroddiad monitor blynyddol o’r fath ar y gyd ag Arolygiaeth Gofal Cymru.

Adroddiad ar y cyd rhyngom ni ac Arolygiaeth Gofal Cymru

Darganfyddwch fwy o wybodaeth am sut rydym wedi ymateb i COVID-19 a beth bydd ein ffordd o weithio ar ran sicrwydd ac arolygu dros y misoedd nesaf.