Skip to main content

Newyddion

23 Meh 2022

Dysgwch am ein blaenoriaethau a chamau gweithredu ar gyfer 2022-2023

31 Mai 2022

Gwybodaeth am oriau agor ein swyddfa dros benwythnos y Jiwbilî a sut y gallwch gysylltu â ni.

18 Mai 2022

Yn unol â’n proses gwasanaeth sy’n peri pryder yn y GIG, mae Adran Achosion Brys Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr yn Ysbyty Glan Clwyd wedi’i dynodi gan AGIC fel Gwasanaeth Sydd Angen Gwelliant Sylweddol.

10 Mai 2022

Rydym ar hyn o bryd yn ymgynghori ar ein strategaeth monitro ac adrodd ddrafft ar gyfer y Diogeliadau Amddiffyn Rhyddid newydd.

13 Ebr 2022

Gwybodaeth am ein horiau agor dros y Pasg a sut y gallwch gysylltu â ni.

31 Maw 2022

Darganfod ein nod a blaenoriaethau strategol newydd ar gyfer 2022-2025

22 Maw 2022

Ar y cyd ag Arolygiaeth Gofal Cymru, rydym wedi cyhoeddi'r adroddiad monitro blynyddol ar y defnydd o’r trefniadau diogelu wrth amddifadu o ryddid yng Nghymru.

9 Maw 2022

Rydym wedi cyhoeddi ein Hadolygiad Cenedlaethol o Atal Argyfwng Iechyd Meddwl yn y Gymuned.

9 Maw 2022

Yn unol â ein proses gwasanaethau sy’n peri pryder GIG, mae AGIC wedi dynodi gwasanaeth fasgwlaidd Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr fel Gwasanaeth sydd Angen ei Wella'n Sylweddol.