Skip to main content

Newyddion

21 Ion 2022

Rydym yn chwilio am Uwch-arolygydd Gofal Iechyd.

20 Ion 2022

Diolch am gymryd eich amser gwerthfawr i gwblhau ein harolwg strategaeth. Rydym yn cydnabod pa mor bwysig yw eich adborth i'n gwelliant a'n llwyddiant parhaus.

20 Rhag 2021

Gwybodaeth am oriau agor dros y Nadolig a'r Flwyddyn Newydd a sut i gysylltu â ni.

16 Rhag 2021

Ar hyn o bryd, rydym yn datblygu strategaeth sefydliadol newydd ar gyfer y tair blynedd nesaf a hoffem glywed barn gymaint o bobl â phosibl ar yr hyn y dylem ganolbwyntio arno a'i flaenoriaethau.

15 Rhag 2021

Drwy gydol y pandemig mae AGIC wedi bod yn adolygu ei weithgarwch yn fanwl, gan asesu risg pob darn o waith er mwyn sicrhau ei fod yn briodol ac yn gymesur o ystyried y sefyllfa barhaus o ran pandemig.

16 Tach 2021

Ein rôl ni yw gwirio gwasanaethau gofal iechyd yng Nghymru i ganfod a yw pobl yn derbyn gofal da. Pan ydym yn canfod nad yw hyn yn wir trwy ein gwaith, rydym yn gweithredu fel bod byrddau iechyd a'u gwasanaethau yn gwybod lle mae angen iddynt wneud gwelliannau.

10 Tach 2021

Yn yr adroddiad hwn nodir ein gweithgareddau a'n canfyddiadau ar gyfer y cyfnod rhwng mis Ebrill 2020 a mis Mawrth 2021, ac ystyrir y graddau y gwnaeth gwasanaethau gofal iechyd anableddau dysgu ac iechyd meddwl ledled Cymru ddarparu gofal diogel, urddasol a lleiaf cyfyngol yn ystod y pandemig.

9 Tach 2021

Wrth inni nesáu at yr hyn a fydd yn gyfnod gaeaf anodd i wasanaethau gofal iechyd ledled Cymru, mae'n hen bryd inni ddarparu diweddariad ar ddull gweithredu a gweithgareddau ni dros y misoedd i ddod.

13 Hyd 2021

Mae arolygiaethau yng Nghymru wedi cydweithio'n agos i adolygu trefniadau amddiffyn plant yng Nghastell-nedd Port Talbot, a heddiw, maent wedi cyhoeddi Adolygiad ar y Cyd gan Arolygiaethau o Drefniadau Amddiffyn Plant (JICPA).

7 Hyd 2021

Profiadau cleifion â chriwiau ambiwlans yn gadarnhaol, ond oedi wrth drosglwyddo gofal a phrosesau amrywiol yn rhwystro’r gwaith o roi gofal ymatebol, diogel ac urddasol