Skip to main content

Newyddion

2 Medi 2020

Ym mis Rhagfyr 2019, cymerwyd rhan mewn Adolygiad ar y cyd o Drefniadau Amddiffyn Plant yng Nghasnewydd. Yr arolygiad ar y cyd oedd yr arolygiad peilot cyntaf yng Nghymru i gynnwys pum arolygiaeth yn adolygu trefniadau amddiffyn plant.

12 Awst 2020

Adroddiad ar y cyd rhyngom ni ac Arolygiaeth Gofal Cymru

17 Gorff 2020

Darganfyddwch fwy o wybodaeth am sut rydym wedi ymateb i COVID-19 a beth bydd ein ffordd o weithio ar ran sicrwydd ac arolygu dros y misoedd nesaf.

19 Meh 2020

Rydym wedi cyhoeddi datganiad sefyllfa COVID-19, sy’n nodi beth rydym wedi’i gwneud wrth ymateb i’r pandemig a sut rydym yn ymateb i’r heriau sy’n ein wynebu ni o hyd. Mae hefyd yn nodi'r ffordd rydym yn addasu ein gwaith wrth i'r cyfyngiadau COVID-19 yn newid.

29 Mai 2020

Yn dilyn ein harolygiad o wasanaethau mamolaeth yn Ysbyty Maelor Wrecsam, mae cyhoeddi'r adroddiad yn nodi carreg filltir yn ein Hadolygiad Cenedlaethol o Wasanaethau Mamolaeth yng Nghymru.

28 Mai 2020

Rydym wedi penderfynu y gallwn ddechrau cyhoeddi adroddiadau arolygu a gwblhawyd ar gyfer lleoliadau gofal iechyd y GIG.

18 Mai 2020

Mae'r arolygwyr gofal iechyd Emma Scott a Lauren Young, y mae'r ddwy ohonynt yn nyrsys cofrestredig, wedi bod yn gweithio mewn rolau rheng flaen yn y GIG yn ystod pandemig COVID-19, gan barhau i weithio i AGIC ar yr un pryd.

4 Mai 2020

Mae hwn yn ddatganiad ar y cyd i'w rannu â darparwyr iechyd a gofal cymdeithasol oddi wrth Gillian Baranski, Prif Arolygydd Arolygiaeth Gofal Cymru ac Alun Jones, Prif Weithredwr Dros Dro Arolygiaeth Gofal Iechyd Cymru.

21 Ebr 2020

Mae Arolygiaeth Gofal Iechyd Cymru (AGIC) ac Arolygiaeth Gofal Cymru (AGC) wedi cyhoeddi datganiad ar y cyd ar gynllunio gofal ymlaen llaw yng Nghymru.

17 Ebr 2020

Ar ôl i'r Prif Weithredwr blaenorol, Dr Kate Chamberlain, adael fis diwethaf, mae Alun Jones wedi cael ei benodi'n Brif Weithredwr Arolygiaeth Gofal Iechyd Cymru (AGIC) dros dro am gyfnod o chwe mis gan ddechrau ar unwaith.