Newyddion

Rydyn ni’n wedi cyhoeddi ein Cynllun Gweithredol am 2019–20. Mae’n gosod ein blaenoriaethau allweddol ar gyfer y flwyddyn i ddod.

Healthcare Inspectorate Wales (HIW) today publishes its thematic report: ‘How are healthcare services meeting the needs of young people?’ HIW has made 37 recommendations for improvement.

Mae AGIC yn gwneud newidiadau i'r ffordd rhydych yn talu eich ffi flynyddol. Mae'r gwasanaeth talu ar-lein newydd yn gyflyn, yn hawdd i'w ddefnyddio ac ar gael bob awr o'r dydd.

Mae AGIC wedi gwneud 24 o argymhellion ar gyfer gwella yn ei hadolygiad arbennig o'r ffordd yr ymdriniodd Bwrdd Iechyd Prifysgol Abertawe Bro Morgannwg (y Bwrdd Iechyd) â'r cyn-gyflogai Kris Wade (Mr W).

Mae Arolygiaeth Gofal Iechyd Cymru ac Arolygiaeth Gofal Cymru wedi cynnal adolygiad ar y cyd ar y ffordd y gallwn gydweithio i sicrhau bod anghenion gofal iechyd pobl hŷn sy'n byw mewn cartrefi gofal yn y Gogledd yn cael eu diwallu.

Mae'r Cyngor Meddygol Cyffredinol wedi cyhoeddi llawlyfr diwygiedig ar gyfer sefydliadau sy'n cyflogi, yn trefnu contractau neu'n goruchwylio arfer meddygon yn y DU: Llywodraethu clinigol effeithiol ar gyfer y proffesiwn meddygol.

Mae Arolygiaeth Gofal Iechyd Cymru (AGIC) wedi llwyddo i erlyn Online GP Services Ltd a Dr Helen Webberley heddiw am ddarparu gwasanaethau gofal iechyd ar-lein yn anghyfreithlon lle y mae'n ofynnol iddynt gofrestru o dan Ddeddf Safonau Gofal 2000.

Er mwyn cefnogi Diwrnod Sepsis y Byd, mae ein Dirprwy Brif Weithredwr Alun Jones yn rhannu ei stori fel rhywun sydd wedi goroesi sepsis

Heddiw, rydym wedi cyhoeddi adroddiad yn dilyn adolygiad o ryddhau cleifion o'r ysbyty i bractis cyffredinol.

Mae Arolygiaeth Gofal Iechyd Cymru (AGIC) ac Arolygiaeth Gofal Cymru (AGC) wedi cyhoeddi adroddiad ar y cyd yn dilyn eu hadolygiad diweddar o wasanaethau camddefnyddio sylweddau yng Nghymru