Skip to main content

Newyddion

20 Ion 2021

Mae Bwletin Arsylwi ar Ansawdd, sy’n gynnyrch newydd i Arolygiaeth Gofal Iechyd Cymru, sy’n nodi'r themâu cadarnhaol, arferion da a risgiau sy'n dod i'r amlwg yn ystod pandemig COVID-19 o Wiriadau Ansawdd a gwaith eraill.

21 Rhag 2020

Mae Arolygiaeth Gofal Iechyd Cymru (AGIC) wedi penderfynu gohirio gwaith newydd, rheolaidd sy’n gysylltiedig â'n gweithgarwch gwirio ac arolygu ansawdd diwygiedig yn y GIG o 20 Rhagfyr tan diwedd mis Ionawr o leiaf. Byddwn yn adolygu ein penderfyniad bryd hynny.

18 Rhag 2020

Heddiw [18 Rhagfyr] mae Arolygiaeth Gofal Iechyd Cymru (AGIC) wedi cyhoeddi canfyddiadau arolygiadau o ddau ysbyty maes, sef y tro cyntaf iddi arolygu lleoliadau o'r fath

7 Rhag 2020

Yn dilyn adborth cadarnhaol ar ein dull gweithredu addasedig o ymgymryd â'i threfniadau sicrwydd ac arolygu, yn ogystal â'r pwysau parhaus y mae gwasanaethau yn eu hwynebu o ganlyniad i bandemig COVID-19, bydd Gwiriadau Ansawdd AGIC yn parhau i mewn i 2021.

Darllenwch isod er mwyn cael gwybod mwy am yr hyn rydym wedi bod yn ei wneud a'r hyn rydym yn bwriadu ei wneud.

5 Tach 2020

Rydym wedi cyhoeddi ein cynllun gweithredol ar gyfer 2020-2021.

22 Hyd 2020

Yn ei hadroddiad blynyddol a gyhoeddir heddiw [dydd Iau 22 Hydref], mae Arolygiaeth Gofal Iechyd Cymru (AGIC) wedi crynhoi canfyddiadau mwy na 200 o arolygiadau ac adolygiadau a gyhoeddwyd yn 2019-20 a chyn dechrau pandemig COVID-19.

13 Hyd 2020

Rydym wedi cyhoeddi ein hadolygiad o'r ffordd y mae Bron Brawf Cymru yn rheoli’r broses o sgrinio'r fron i fenywod sy'n cael canlyniad mamogram abnormal.

5 Hyd 2020

Mae Prif Weithredwyr Arolygiaeth Gofal Cymru ac Arolygiaeth Gofal Iechyd Cymru, Gillian Baranski ac Alun Jones, wedi ysgrifennu llythyr ar y cyd at brif weithredwyr awdurdodau lleol, byrddau iechyd ac ymddiriedolaethau'r GIG ledled Cymru i rannu rhai o'r prif faterion sydd wedi codi yn eu gwaith dros y chwe mis diwethaf. Mae'n amlwg y bydd angen mynd i'r afael â'r materion a nodwyd yn genedlaethol ac yn lleol, a'r gobaith yw y byddant yn cael eu hystyried wrth gynllunio a gwella ar gyfer yr hyn a fydd, heb os, yn aeaf heriol i'r system iechyd a gofal cymdeithasol yng Nghymru.

30 Medi 2020

Mae’r adolygiad o trefniadau rheoli cleifion mewn Canolfannau Cyswllt Clinigol Gwasanaethau Meddygol Brys Gwasanaeth Ambiwlans Cymru yn gwneud argymhellion i helpu i wella ansawdd y gwasanaeth.