Newyddion

Darllenwch am sut yr ydym yn bwriadu bwrw ymlaen gyda'n gwaith yn ystod argyfwng COVID-19.

Bydd Kate Chamberlain yn gadael ei rôl fel Prif Weithredwr Arolygiaeth Gofal Iechyd Cymru (AGIC).

Mae Arolygiaeth Gofal Iechyd Cymru (AGIC) wedi cyhoeddi y bydd ei harolwg cenedlaethol o wasanaethau mamolaeth yn cau ddydd Gwener 10 Ionawr 2020.

“Mae angen gwelliannau sylweddol mewn sawl maes,” yn ôl adolygiad ar y cyd o'r trefniadau llywodraethu ansawdd

Heddiw (8 Tachwedd), mae sefydliadau gofal iechyd gan gynnwys rheoleiddwyr, colegau brenhinol a chyfadrannau yn cyflwyno cyfres o egwyddorion er mwyn helpu i sicrhau diogelwch a lles cleifion wrth ddefnyddio meddyginiaeth a allai fod yn niweidiol a gaiff ei rhagnodi iddynt ar-lein neu dros y ffôn.

Mae rheolyddion gwasanaethau gofal iechyd ledled y DU wedi cyhoeddi datganiad ar y cyd ynghylch darparu gofal sylfaenol ar-lein.

Ydych chi wedi cael profiad o ddefnyddio gwasanaethau mamolaeth yng Nghymru yn ddiweddar? Os ydych, rydym eisiau clywed oddi wrthoch chi.

Mae Arolygiaeth Gofal Iechyd Cymru (AGIC) wedi canfod bod angen newid diwylliant drwy edrych ar ymddygiadau bob dydd pawb sy'n ymwneud ag atal a gofal cwympiadau er mwyn cyflawni'r gofal sy'n canolbwyntio ar yr unigolyn sy'n rhoi'r hyn sy'n bwysig i'r unigolyn yn gyntaf.

Yn ei hadroddiad blynyddol a gyhoeddwyd heddiw [dydd Mawrth 6 Awst 2019], mae Arolygiaeth Gofal Iechyd Cymru (AGIC) wedi crynhoi canfyddiadau mwy na 170 o arolygiadau a chwe adolygiad cenedlaethol a gyhoeddwyd yn ystod 2018-19

Rydym yn chwilio am Obstetryddion Ymgynghorol a Bydwragedd Cofrestredig i fod yn Adolygyddion Cymheiriaid.