Skip to main content

Adolygiadau ac adroddiadau cenedlaethol

Dewch o hyd i fanylion am ein hadolygiadau cenedlaethol, adroddiadau thematig ac eraill ar y dolenni isod.

Rydym yn cyhoeddi amrywiaeth o adolygiadau cenedlaethol ac adroddiadau eraill bob blwyddyn.

Adolygiad Cenedlaethol o COVID-19

Y ffordd y gwnaeth gwasanaethau gofal iechyd ledled Cymru ddiwallu anghenion pobl a chynnal eu diogelwch yn ystod y pandemig.

30 Mehefin 2021
Trosolwg o Drefniadau Llywodraethu Ansawdd ym Mwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg: Crynodeb o'r cynnydd a wnaed yn erbyn argymhellion

Mae ein hadroddiad ar y cyd yn rhoi’r wybodaeth ddiweddaraf am gynnydd yn erbyn yr 14 o argymhellion gwreiddiol a wnaed yn ein hadroddiad ar y cyd yn 2019.

18 Mai 2021
Adroddiad blynyddol Trefniadau Diogelu wrth Amddifadu o Ryddid (DoLS) 2019-20

Darllenwch ganfyddiadau allweddol o'n hadroddiad monitro blynyddol ar Drefniadau Diogelu wrth Amddifadu o Ryddid (DoLS) ar y cyd ag Arolygiaeth Gofal Cymru (AGC)

24 Mawrth 2021
Adolygiad Cenedlaethol o Atal Argyfyngau Iechyd Meddwl yn y Gymuned

Ymrwymom ni i raglen o adolygiadau cenedlaethol, gan gynnwys argyfyngau mewn meddwl. Ein nod yw cyhoeddi'r adolygiad yn ystod hydref 2021.

20 Ionawr 2021
Trefniadau Diogelu rhag Colli Rhyddid – Adroddiad Monitro Blynyddol ar gyfer Iechyd a Gofal Cymdeithasol 2018-19

Dyma'r degfed adroddiad monitor blynyddol o’r fath ar y gyd ag Arolygiaeth Gofal Cymru.

12 Awst 2020
Monitro Iechyd Meddwl, Ysbytai Anableddau Dysgu a’r Ddeddf Iechyd Meddwl Adroddiad Blynyddol 2018-19

Darllenwch y canfyddiadau o ein arolygiadau ysbytai iechyd meddwl, anabledd dysgu a’r Ddeddf Iechyd Meddwl yn ystod 2018-19

20 Ionawr 2020
Adolygiad Cenedlaethol o Atal a Hyrwyddo Annibyniaeth ar gyfer Oedolion Hŷn (dros 65 oed) sy'n Byw yn y Gymuned

Cyfrannom at y cyd-adolygiad hwn, a arweiniwyd gan Arolygiaeth Gofal Cymru.

4 Hydref 2019
Adolygiad o Ofal Integredig: Canolbwyntio ar Gwympiadau

Adolygon ac ymchwilion ni llwybr gofal cyfan – gwasanaethau i bobl sydd wedi cwympo neu fewn perygl o gwympo.

13 Medi 2019
Adolygiad cenedlaethol o wasanaethau mamolaeth

Ystyriodd yr adolygiad ansawdd a diogelwch gwasanaethau mamolaeth ledled Cymru.

30 Gorffennaf 2019
Adolygiad ar y Cyd o Drefniadau Llywodraethu Ansawdd Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg

Adolygiad ar y cyd o drefniadau llywodraethu ansawdd Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg gyda Archwilio Cymru.

18 Gorffennaf 2019
Diweddarwyd diwethaf: