Skip to main content

Arolygon

Rydym yn cynnal arolygon pan fydd angen i ni gasglu eich barn ar bynciau penodol.

Dyma’r arolygon sy’n fyw ar hyn o bryd. Rydym yn croesawu eich barn ar unrhyw un o’r pynciau isod.

Adolygiadau - Holiadur i Gleifion

Fel rhan o'n rhaglen o adolygiadau blynyddol, rydym wedi ymrwymo i gynnal adolygiad lleol o ansawdd trefniadau rhyddhau cleifion sy'n oedolion o wasanaethau iechyd meddwl cleifion mewnol ym Mwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg.

Dim ond os ydych wedi cael eich derbyn a’ch rhyddhau wedyn o uned iechyd meddwl i gleifion mewnol o fewn Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg y dylech lenwi’r holiadur hwn.
Os ydych yn aelod o deulu claf iechyd meddwl, neu’n ofalwr iddo, yna gallwch gwblhau ein holiadur arall.

Rydym yn cynnal adolygiad cenedlaethol ar hyn o bryd i asesu effaith unrhyw oedi wrth asesu neu drin cleifion. Rydym yn defnyddio’r llwybr strôc i asesu ansawdd taith glaf. Rydym am ddeall yr hyn sy'n cael ei wneud i liniaru unrhyw niwed i'r rheiny sy'n aros am ofal a deall sut mae ansawdd a diogelwch gofal yn cael eu cynnal drwy'r llwybr strôc.

Os ydych chi, aelod o'r teulu neu ffrind wedi dioddef strôc yn ystod y blynyddoedd diwethaf, cwblhewch ein harolwg byr.

Adolygiadau - Holiadur Staff

Survey

Adolygiad Cenedlaethol o Lif Cleifion mewn Gwasanaethau Strôc

Rydym am glywed gennych os yw eich rôl yn dod o fewn:

Gwasanaethau Strôc, Llif Cleifion, Uwch Reolwyr, Yr Adran Achosion Brys, Staff Rhyddhau neu Rheoli Safle/Gwelyau

Mae Ymddiriedolaeth Gwasanaethau Ambiwlans Cymru yn chwarae rhan allweddol yn y gwaith o gludo a chynorthwyo cleifion strôc yn y gymuned i mewn i ofal eilaidd ac mae eich adborth yn hanfodol er mwyn deall y llwybr llawn.

Gan fod awdurdodau lleol yn chwarae rôl allweddol wrth gefnogi cleifion sy'n cael eu rhyddhau o'r ysbyty a chefnogi pobl yn y gymuned, mae adborth gan yr awdurdodau lleol yn hanfodol er mwyn i ni allu ddeall y llwybr llawn.

Rydym yn gweithio mewn partneriaeth ag AGC (Arolygiaeth Gofal Cymru) ar yr adolygiad hwn gan fod Darparwyr Gofal Cymdeithasol; Cartrefi Gofal (Nyrsio a Phreswyl) a Gwasanaethau Cymorth Cartref yn chwarae rhan allweddol wrth gynorthwyo pobl yn y gymuned.

Adolygiad Lleol Cwm Taf Morgannwg – Rhyddhau Cleifion Iechyd Meddwl

Fel rhan o'n rhaglen o adolygiadau blynyddol, rydym wedi ymrwymo i gynnal adolygiad lleol o ansawdd trefniadau rhyddhau cleifion sy'n oedolion o wasanaethau iechyd meddwl cleifion mewnol ym Mwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg.

Rydym am glywed gennych os ydych yn gweithio ym Mwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg yn un o’r meysydd canlynol:

Uned iechyd meddwl, Tîm Iechyd Meddwl Cymunedol, Practis Meddyg Teulu, Therapïau (ysbyty neu cymunedol), Tîm Argyfwng.

Os hoffech dderbyn cymorth i lenwi holiadur, ffoniwch 0300 062 8163 a bydd aelod o Arolygiaeth Gofal Iechyd Cymru yn eich cynorthwyo.

Os ydych wedi cwblhau copi caled o un o’n holiaduron, a wnewch chi ei anfon yn ôl atom i'r cyfeiriad rhadbost isod:

Rhadbost RTGG-UCZG-ZCSS
Arolgiaeth Gofal Iechyd Cymru 
Llywodraeth Cymru
Cymru Adeiladau'r Llywodraeth
Parc Busnes Rhydycar
Merthyr Tudful
CF48 1UZ 

Diweddarwyd diwethaf: