Skip to main content

Gweithio gyda ni

Mae adolygwyr yn aelodau gwerthfawr o'n timau

Rydym yn gyfrifol am arolygu, adolygu ac ymchwilio i wasanaethau'r GIG a Gwasanaethau Gofal Iechyd Annibynnol ledled Cymru. Bydd hyn yn ein helpu i wella ansawdd y gofal i'r cleifion sy'n defnyddio'r gwasanaethau hyn. I wneud hyn, rydym yn gweithio'n agos gyda'n hadolygwyr.

Adolygwyr Cymheiriaid

Mae Adolygwyr Cymheiriaid yn weithwyr iechyd proffesiynol o amrywiaeth o arbenigeddau o bob cwr o Gymru. Fel arfer maent yn ffurfio rhan o dîm amlddisgyblaethol ac mae eu gwybodaeth a'u harbenigedd yn sicrhau bod ein gwaith yn seiliedig ar arferion a phrofiad presennol.

Mae hyn yn ein helpu i amlygu arferion da ac i atgyfnerthu a rhannu Safonau Gofal Iechyd o fewn y GIG a'r Sector Gofal Iechyd Annibynnol er mwyn rhoi sicrwydd i'r cyhoedd a gwasanaeth gwell i gleifion.

Adolygwyr Profiad Cleifion

Mae ein Hadolygwyr Profiad Cleifion yn dod o amrywiaeth o gefndiroedd o bob cwr o Gymru. Rydym yn arbennig yn croesawu ceisiadau gan bobl sydd ag anableddau, pobl o gymunedau lleiafrifoedd ethnig a phobl ifanc heb gynrychiolaeth ddigonol ar hyn o bryd.

Iechyd Meddwl – Arbenigwyr drwy Brofiad

Mae angen Arbenigwyr drwy Brofiad arnom o amrywiaeth o gefndiroedd o bob cwr o Gymru. Bydd ganddynt brofiad o wasanaethau Iechyd Meddwl yng Nghymru – naill ai fel gofalwr neu ddefnyddiwr gwasanaeth – yn ystod y pum mlynedd diwethaf.

Mae ein hadolygwyr Profiad y Claf ac Arbenigwyr drwy Brofiad yn aelodau pwysig o dimau adolygu AGIC ac yn dwyn eu gwerthoedd a'u profiadau bywyd eu hunain i waith AGIC. Mae eu hasesiad gwrthrychol yn ein helpu i dynnu sylw at bryderon y mae angen i bob math o ddarparwyr gofal iechyd eu hystyried a mynd i'r afael â nhw, gan wella'r gofal y mae'r cleifion yn ei dderbyn yn sgil hynny.

Nyrsys Strôc a Gwasanaethau Iechyd Meddwl Plant a'r Glasoed (CAMHS)

Rydym yn parhau i chwilio am nyrsys strôc a CAMHS i ychwanegu at ein cronfa o adolygwyr nyrsys. Os oes diddordeb gennych mewn gweithio i ni, e-bostiwch hiw.inspections@gov.wales a fydd yn hapus i anfon ffurflen gais a manyleb swydd atoch.

Diweddarwyd diwethaf: