Cwynion amdanon

Rydym yn gwybod nad ydym bob amser yn gwneud pethau'n gywir. Os bydd hyn yn digwydd, mae'n bwysig eich bod yn dweud wrthym amdano cyn gynted â phosibl fel y gallwn gymryd camau gweithredu ar unwaith.

Gallwn ymdrin â chwynion am sut rydym yn gwneud ein gwaith, gan gynnwys cwynion am aelodau ein staff neu bobl sy'n gweithio ar ein rhan.

Gall hyn gynnwys y canlynol:

  • rhywbeth y gallem fod wedi'i wneud neu dylem fod wedi'i wneud;
  • sut rydym wedi trin eich cais am wybodaeth;
  • pa mor dda rydym wedi gwneud ein gwaith fel arolygydd neu reoleiddiwr gofal iechyd; a
  • sut rydym wedi eich trin.

Pwy sy’n cael cwyno amdanom

  • Os ydych wedi cael eich effeithio'n uniongyrchol gan y gwaith rydym yn ei wneud;
  • rydych yn gweithredu ar ran rhywun sydd wedi cael ei effeithio'n uniongyrchol; neu
  • rydych yn cynrychioli darparwr gofal iechyd – yn naill ai y sector cyhoeddus neu breifat – sydd wedi cael ei effeithio'n uniongyrchol. 

Gwneud eich cwyn

Gallwch wneud eich cwyn drwy gysylltu â ni ar y ffôn, trwy lythyr, neu drwy e-bost. Byddwn yn cydnabod eich cwyn a rhoi gwybod i chi bwy fydd yn ymdrin â hi. 

Byddwn yn cysylltu â chi os bydd angen i ni gael rhagor o wybodaeth i'n helpu gyda'n hymholiadau. 

Ar ôl i ni ddeall yn llawn eich cwyn, rydym yn anelu at ymateb o fewn 15 diwrnod gwaith. Byddwn yn cysylltu â chi os na allwn ymateb o fewn yr amser hwnnw, a rhoi gwybod i chi ynghylch y rheswm am yr oedi. 

Os nad ydych chi'n fodlon ar y ffordd rydym wedi ymdrin â'ch cwyn, gallwch gyfeirio eich cwyn at Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru.

Ceir rhagor o wybodaeth am wneud cwyn yn ein taflen 'Adborth a Chwynion am Arolygiaeth Gofal Iechyd Cymru'.

Dogfennau

  • Rhannu’r dudalen hon
  • Trydar Facebook E-bost Mwy
Diweddarwyd diwethaf: