Skip to main content

Diweddariad ar weithgarwch AGIC

Drwy gydol y pandemig mae AGIC wedi bod yn adolygu ei weithgarwch yn fanwl, gan asesu risg pob darn o waith er mwyn sicrhau ei fod yn briodol ac yn gymesur o ystyried y sefyllfa barhaus o ran pandemig.

Wrth i bwysau'r gaeaf barhau, mae cyfraddau trosglwyddo COVID 19 hefyd wedi bod yn cynyddu, gan gynnwys ymddangosiad yr amrywiolyn Omicron.Yn sgil y dystiolaeth wyddonol ddiweddaraf ar yr amrywiolyn hwn, sy'n dangos y posibilrwydd o drosglwyddo'n uwch, y modelu diweddaraf ar gyfer y misoedd i ddod a'r angen i ganolbwyntio ar y rhaglen frechu atgyfnerthu, mae'n iawn ein bod yn cymryd ymagwedd ofalus i leihau'r baich ar y gwasanaethau hynny yr effeithir arnynt fwyaf. Felly, rydym wedi penderfynu gweithredu'n gynnar i sicrhau bod rhaglen waith AGIC yn parhau'n gymesur.

Yn y lle cyntaf, byddwn yn canslo holl waith arolygu arferol y GIG ar y safle am weddill mis Rhagfyr a mis Ionawr. Fodd bynnag, byddwn yn parhau i ymgymryd â gwaith arolygu ar y safle lle credwn fod risg uchel i ddiogelwch cleifion o ganlyniad i faterion penodol yr ydym yn ymwybodol ohonynt a lle nad yw'n bosibl cael sicrwydd o bell. Bydd yr holl waith arall ar gyfer y cyfnod hwn yn cael ei wneud o bell ac, yn unol â chyfnodau cynnar y pandemig, rydym yn darparu golwg gynnar ar Wiriadau Ansawdd arfaethedig fel y gall byrddau iechyd gynllunio ymlaen llaw ac ymgysylltu â ni ar unrhyw heriau y maent yn eu hwynebu o ganlyniad i'r amserlen.

Ar hyn o bryd, ni fydd ein rhaglen waith ar gyfer lleoliadau gofal iechyd annibynnol ac arferion deintyddol yn aros yr un fath. Fodd bynnag, byddwn yn parhau i fentro asesu pob darn o waith sydd wedi'i gynllunio a byddwn yn cyhoeddi llythyrau archebu ar gyfer yr holl weithgarwch a gyhoeddwyd ym mis Ionawr 2022 o fewn yr wythnos nesaf. Dylai hyn alluogi lleoliadau i baratoi a chynllunio unrhyw gyfraniadau y gofynnwn iddynt eu gwneud a pheth amser ychwanegol i ymgysylltu â ni ar unrhyw heriau penodol sy'n eu hwynebu wrth i'r pandemig barhau drwy fisoedd y gaeaf. Er mwyn ein helpu i asesu ein rhaglen waith yn rheolaidd, mae mor bwysig ag erioed i roi gwybod i ni cyn gynted â phosibl am yr heriau a wynebir, gan gynnwys achosion Covid a phwysau'r gweithlu, o ganlyniad i'r sefyllfa barhaus o ran pandemig.

Byddwn yn parhau i gyflawni gwaith sy'n sail i'n rhaglen adolygiadau, ond byddwn yn gwneud hynny mewn ffordd nad yw'n cyflwyno baich diangen ar wasanaethau dros y misoedd nesaf.

Diweddarwyd diwethaf: