Skip to main content

Gofal da, ond mynediad anghyson at wasanaethau camddefnyddio sylweddau ledled Cymru' dywed arolygiaethau

Mae Arolygiaeth Gofal Iechyd Cymru (AGIC) ac Arolygiaeth Gofal Cymru (AGC) wedi cyhoeddi adroddiad ar y cyd yn dilyn eu hadolygiad diweddar o wasanaethau camddefnyddio sylweddau yng Nghymru.

Ar y cyfan, canfu AGIC ac AGC fod pobl yn derbyn gofal da gan staff gofalgar a brwdfrydig ond bod y mynediad at wasanaethau yn gyfyngedig mewn ardaloedd gwledig ac yn gyffredinol anghyson ledled Cymru. Yn benodol, roedd pobl yn ei chael hi'n anodd cael y driniaeth yr oedd ei hangen arnynt gan wasanaethau rhagnodi amnewidion (e.e. methadon), dadwenwyno, adsefydlu a chwnsela oherwydd bod amseroedd aros hir a phrinder capasiti mewn gwasanaethau. 

Yn ogystal, roedd yr adolygiad yn nodi gwendidau o ran goruchwylio a rheoleiddio yn ymwneud ag ansawdd a diogelwch gwasanaethau. O ganlyniad, efallai na fydd Byrddau Cynllunio Ardal yn gallu nodi, monitro a gweithredu'n gyflym ar themâu a materion sy'n dod i'r amlwg ar draws yr holl wasanaethau er mwyn amddiffyn diogelwch pobl. Mae angen i Lywodraeth Cymru a'r Byrddau Cynllunio Ardal ailystyried y ffordd maent yn ceisio sicrwydd ynghylch perfformiad gwasanaethau. 

Yn siomedig, er bod peth cynnydd wedi'i wneud, mae llawer o'r materion a nodwyd yn yr adroddiad hwn yn debyg i'r rheiny y gwnaeth AGIC eu nodi yn ei hadroddiad blaenorol ar gamddefnyddio sylweddau yn 2012. 

Mae AGIC ac AGC wedi gwneud 34 o argymhellion i'r Byrddau Cynllunio Ardal a/neu Llywodraeth Cymru eu hystyried. 

Meddai Dr Kate Chamberlain, Prif Weithredwr AGIC:

Mae ein hadroddiad yn cydnabod gwaith caled ac ymrwymiad y staff sy'n gweithio mewn gwasanaethau camddefnyddio sylweddau yng Nghymru. Er mai cadarnhaol yw'r ffaith fod gan gleifion brofiadau da o ofal mewn gwasanaethau, ni allant bob amser gael y math cywir o driniaeth sydd ei angen arnynt mewn modd amserol. Mae'n siomedig fod llawer o'r problemau y gwnaethom eu nodi yn ein hadolygiad yn 2012 heb eu datrys o hyd. Er bod peth cynnydd wedi'i wneud, nid yw hyn wedi bod yn gyson naill ai mewn rhanbarthau neu ledled Cymru. Mae angen cydweithio effeithiol ar draws gwasanaethau i fynd i'r afael â nifer o faterion parhaus sy'n effeithio ar y cymorth i bobl a chanddynt broblemau camddefnyddio sylweddau.

Diweddarwyd diwethaf: