Skip to main content

Marwolaethau mewn carchardai

Rydym yn cyfrannu at ymchwiliadau farwolaethau mewn carchardai drwy ymgymryd ag adolygiad clinigol

Mae'n ofynnol bod y Ombwdsmon Carchardai a Phrawf (PPO) yn gynnal ymchwiliad o bob marwolaeth sy'n digwydd mewn lleoliad carchar.

Rydym yn cyfrannu at ymchwiliadau hyn drwy ymgymryd ag adolygiad clinigol ar gyfer bob marwolaeth o fewn Carchar Gymraeg neu Eiddo Cymeradwy. Mae'r trefniant hwn yn cael ei ddiffinio o fewn Memorandwm Cyd-ddealltwriaeth rhwng y PPO ac AGIC.

Mae'r adolygiadau hyn yn edrych yn feirniadol ar y systemau, prosesau ac ansawdd y gwasanaethau gofal iechyd a ddarperir i garcharorion yn ystod eu hamser yn y carchar neu Safleoedd Cymeradwy.

Mae adolygiadau o'r fath yn cymryd i ystyriaeth faterion gan gynnwys, ond nid yn gyfyngedig i:

  • Sut a phryd wnaeth y carcharor farw?
  • A oes unrhyw achos(ion) wreiddyn ir farwolaeth?
  • A oedd y gofal clinigol cyfiawn gyda'r gymuned ehangach?
  • A oes unrhyw gyfleoedd dysgu?
  • A oedd polisïau a gweithdrefnau lleol a chenedlaethol (y garchar a GIG) wedi ei ddilyn?
  • A oes cyfle i atal marwolaethau mewn amgylchiadau tebyg yn y dyfodol?
  • A oes unrhyw enghreifftiau o arfer da?
Diweddarwyd diwethaf: