Meddyg a Benodwyd i Roi Ail Farn (SOAD)

Pan fydd ysbyty cyfrifol y claf yn gofyn am hynny, bydd y Gwasanaeth Adolygu ar gyfer Iechyd Meddwl yn trefnu i feddyg annibynnol roi ail farn, a elwir yn Feddyg a Benodwyd i Roi Ail Farn (SOAD), os nad yw'r claf yn gallu neu'n fodlon cydsynio i'w driniaeth. Mae hwn yn ofyniad statudol sy'n cael ei wneud ar ran Gweinidogion Cymru.

Ar hyn o bryd rydym yn recriwtio Meddygon a Benodwyd i Roi Ail Farn (SOAD).

Cyflwynodd Deddf Iechyd Meddwl 1983 y gwasanaeth Meddygon a Benodwyd i Roi Ail Farn i ddiogelu hawliau cleifion a gedwir dan y Ddeddf, sydd naill ai'n gwrthod y driniaeth a ragnodwyd gan y clinigwr cymeradwy, neu y bernir nad yw'n alluog i gydsynio.  O Dachwedd 2008, cyflwynodd y Ddeddf Iechyd Meddwl ddiwygiedig fesurau diogelu ychwanegol yn ymwneud â thriniaeth gymunedol dan oruchwyliaeth a therapi electrogynhyrfol.

Nid rôl y SOAD yw rhoi ail farn glinigol yn y ffurf feddygol a ddeallir yn gonfensiynol, ond penderfynu a oes modd amddiffyn y driniaeth a argymhellir yn glinigol ac hefyd os oes ystyriaeth ddyladwy wedi cael ei rhoi i farn a hawliau'r claf.

Mae'r Meddyg a Benodwyd i Roi Ail Farn yn seiciatrydd ymgynghorol annibynnol a benodwyd gan AGIC i ymgymryd â'r swyddogaeth statudol hon ar ran Gweinidogion Cymru, a dim ond 'dod' yn SOAD pan gaiff ei benodi i roi ail farn ar unigolyn.  AGIC sy'n gyfrifol am benodi SOADs ac am yr Gwasanaeth Adolygu ar gyfer Iechyd Meddwl. 

Gellir cael manylion llawn am y swydd a manylion sut i wneud cais yn y dogfennau isod.

Y dyddiad cau ar gyfer derbyn ceisiadau yw 9 Ebrill 2020.

Dogfennau

  • Rhannu’r dudalen hon
  • Trydar Facebook E-bost Mwy
Diweddarwyd diwethaf: