Adolygiad cenedlaethol o wasanaethau mamolaeth

Mae AGIC wedi lansio adolygiad cenedlaethol o wasanaethau mamolaeth ledled Cymru. Bydd yr adolygiad yn rhedeg o fis Mehefin 2019 tan haf 2020, pan fyddwn yn cyhoeddi adroddiad Cymru gyfan.

Bydd y dudalen hon yn cael ei diweddaru'n rheolaidd gyda gwybodaeth a chanfyddiadau ein hadolygiad wrth i'n gwaith fynd rhagddo.

Mae'r adolygiad hwn yn ddarn o waith pwysig yn genedlaethol sy'n ystyried ansawdd a diogelwch  gwasanaethau mamolaeth yng Nghymru. Roedd ein penderfyniad i gynnal yr adolygiad hwn yn seiliedig ar nifer o bryderon am y pwysau sydd ar wasanaethau mamolaeth yng Nghymru, gan gynnwys y pryderon sydd yng ngwasanaethau Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg y tynnodd AGIC sylw atynt yn ein harolygiad mamolaeth yn Ysbyty Brenhinol Morgannwg ym mis Hydref 2018, a Choleg Brenhinol yr Obstetryddion a'r Gynaecolegwyr a Choleg Brenhinol y Bydwragedd ym mis Ebrill 2019.

Bydd ein hadolygiad cenedlaethol yn ystyried y canlynol:

  • Profiad menywod, eu partneriaid a'u teuluoedd.

Bydd hefyd yn ystyried i ba raddau y mae byrddau iechyd ledled Cymru yn gwneud y canlynol:

  • Darparu gwasanaethau mamolaeth diogel ac effeithiol
  • Deall cryfderau eu gwasanaethau mamolaeth a'r meysydd i'w gwella.

Adolygiadau o wasanaethau mamolaeth

Fel rhan o'n hadolygiad, rhwng mis Mehefin a mis Rhagfyr 2019, byddwn yn cynnal rhaglen o arolygiadau dirybudd o wasanaethau mamolaeth ledled Cymru.

Bydd gan bob arolygiad ei adroddiad arolygu ei hun, a gaiff ei gyhoeddi dri mis ar ôl dyddiad yr arolygiad.

Bydd y dudalen hon yn cynnwys dolenni i adroddiadau arolygu mamolaeth cyn gynted ag y byddant ar gael.

Gellir gweld ein cylch gorchwyl ar gyfer yr adolygiad isod.

  • Rhannu’r dudalen hon
  • Trydar Facebook E-bost Mwy
Diweddarwyd diwethaf: