Adolygiad cenedlaethol o wasanaethau mamolaeth

Mae AGIC wedi lansio adolygiad cenedlaethol o wasanaethau mamolaeth ledled Cymru. Bydd yr adolygiad yn rhedeg o fis Mehefin 2019 tan haf 2020, pan fyddwn yn cyhoeddi adroddiad Cymru gyfan.

Bydd y dudalen hon yn cael ei diweddaru'n rheolaidd gyda gwybodaeth a chanfyddiadau ein hadolygiad wrth i'n gwaith fynd rhagddo.

Mae'r adolygiad hwn yn ddarn o waith pwysig yn genedlaethol sy'n ystyried ansawdd a diogelwch  gwasanaethau mamolaeth yng Nghymru. Roedd ein penderfyniad i gynnal yr adolygiad hwn yn seiliedig ar nifer o bryderon am y pwysau sydd ar wasanaethau mamolaeth yng Nghymru, gan gynnwys y pryderon sydd yng ngwasanaethau Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg y tynnodd AGIC sylw atynt yn ein harolygiad mamolaeth yn Ysbyty Brenhinol Morgannwg ym mis Hydref 2018, a Choleg Brenhinol yr Obstetryddion a'r Gynaecolegwyr a Choleg Brenhinol y Bydwragedd ym mis Ebrill 2019.

Bydd ein hadolygiad cenedlaethol yn ystyried y canlynol:

  • Profiad menywod, eu partneriaid a'u teuluoedd.

Bydd hefyd yn ystyried i ba raddau y mae byrddau iechyd ledled Cymru yn gwneud y canlynol:

  • Darparu gwasanaethau mamolaeth diogel ac effeithiol
  • Deall cryfderau eu gwasanaethau mamolaeth a'r meysydd i'w gwella.

Rhowch eich barn ar wasanaethau mamolaeth!

Bydd AGIC, yn cydweithio gyda’r Cynghorau Iechyd Cymunedol, yn lansio ei harolwg Cymru gyfan, lle byddwn yn gobeithio clywed am eich profiadau o ddefnyddio gwasanaethau mamolaeth. Rydym yn gobeithio clywed gan gymaint o bobl â phosibl ledled Cymru.

Os oes gennych ddiddordeb mewn cwblhau ein harolwg, gallwch nodi eich cyfeiriad e-bost yma a byddwn yn rhoi gwybod i chi unwaith y bydd yr arolwg yn fyw.

Caiff arolwg cenedlaethol ar wahân ei lansio er mwyn casglu safbwyntiau staff amlddisgyblaethol sy'n gweithio mewn gwasanaethau mamolaeth. Ar ôl lansio'r arolwg, bydd dolen ar gael yma.

Gellir gweld gwybodaeth am y ffordd y mae AGIC yn prosesu'r wybodaeth rydym yn ei chasglu yn ystod ein gwaith, yn ein polisi preifatrwydd.

Adolygiadau o wasanaethau mamolaeth

Fel rhan o'n hadolygiad, rhwng mis Mehefin a mis Rhagfyr 2019, byddwn yn cynnal rhaglen o arolygiadau dirybudd o wasanaethau mamolaeth ledled Cymru.

Bydd gan bob arolygiad ei adroddiad arolygu ei hun, a gaiff ei gyhoeddi dri mis ar ôl dyddiad yr arolygiad.

Bydd y dudalen hon yn cynnwys dolenni i adroddiadau arolygu mamolaeth cyn gynted ag y byddant ar gael.

Gellir gweld ein cylch gorchwyl ar gyfer yr adolygiad isod.

Dogfennau

  • Rhannu’r dudalen hon
  • Trydar Facebook E-bost Mwy
Diweddarwyd diwethaf: