Adolygiad cenedlaethol o wasanaethau mamolaeth

Gwnaethom lansio ein hadolygiad cenedlaethol o wasanaethau mamolaeth ledled Cymru ym mis Mehefin 2019. Cafodd cam 1 o'r adolygiad ei gynnal rhwng mis Mehefin 2019 a haf 2020. Rydym wrthi'n adolygu ein holl ganfyddiadau ac yn drafftio adroddiad cenedlaethol cam 1, a ddylai gael ei gyhoeddi ym mis Tachwedd 2020. Ar ôl iddo gael ei gyhoeddi, byddwn yn symud ymlaen i gam 2 o'n hadolygiad a fydd yn cael ei gynnal rhwng hydref 2020 a gwanwyn 2021. Bydd cam 2 yn dod i ben gydag adroddiad adolygu cenedlaethol cyffredinol, a fydd yn cynnwys ein canfyddiadau o gam 2 ac yn myfyrio ar gam 1, yn ogystal â'n casgliadau cyffredinol. 

Bydd y dudalen hon yn cael ei diweddaru'n rheolaidd gyda gwybodaeth a chanfyddiadau ein hadolygiad wrth i'n gwaith fynd rhagddo.

Mae'r adolygiad hwn yn ddarn o waith pwysig yn genedlaethol sy'n ystyried ansawdd a diogelwch  gwasanaethau mamolaeth yng Nghymru. Roedd ein penderfyniad i gynnal yr adolygiad hwn yn seiliedig ar nifer o bryderon am y pwysau sydd ar wasanaethau mamolaeth yng Nghymru, gan gynnwys y pryderon sydd yng ngwasanaethau Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg y tynnodd AGIC sylw atynt yn ein harolygiad mamolaeth yn Ysbyty Brenhinol Morgannwg ym mis Hydref 2018, a Choleg Brenhinol yr Obstetryddion a'r Gynaecolegwyr a Choleg Brenhinol y Bydwragedd ym mis Ebrill 2019.

Bydd ein hadolygiad cenedlaethol yn ystyried y canlynol:

  • Profiad menywod, eu partneriaid a'u teuluoedd.

Bydd hefyd yn ystyried i ba raddau y mae byrddau iechyd ledled Cymru yn gwneud y canlynol:

  • Darparu gwasanaethau mamolaeth diogel ac effeithiol
  • Deall cryfderau eu gwasanaethau mamolaeth a'r meysydd i'w gwella.

Adolygiadau o wasanaethau mamolaeth

Fel rhan allweddol o'n hadolygiad, rhwng mis Mehefin 2019 a mis Ionawr 2020, gwnaethom gynnal rhaglen o arolygiadau dirybudd o wasanaethau mamolaeth ledled Cymru. Yn dilyn hyn, gwnaethom gynnal rhaglen o arolygiadau pellach lle rhoddwyd rhybudd mewn unedau geni annibynnol(*) yn y byrddau iechyd perthnasol. 

Arweiniodd pob arolygiad at adroddiad arolygu. Mae dolenni ar gyfer pob adroddiad arolygu mamolaeth a gwblhawyd fel rhan o'r adolygiad wedi'u cynnwys ar y dudalen hon.

Gellir gweld ein cylch gorchwyl ar gyfer yr adolygiad isod.

  • Rhannu’r dudalen hon
  • Trydar Facebook E-bost Mwy
Diweddarwyd diwethaf: