Skip to main content

Gwasanaethau Gofal Iechyd Annibynnol

Canllawiau Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd ar gyfer Darparwyr Gofal Iechyd Annibynnol

Mae angen gwiriad DBS uwch ar gyfer pobl sy'n cynnal neu'n rheoli gwasanaeth gofal iechyd annibynnol ac ar gyfer y bobl hynny sy'n dod i gysylltiad ag oedolion sy'n agored i niwed a/neu blant. Mae gwiriad safonol yn ddigonol i'r rhai nad ydynt yn dod i gysylltiad â'r bobl hynny.

Bydd angen i wasanaethau gofal iechyd annibynnol roi eu trefniadau eu hunain ar waith ar gyfer cynnal gwiriadau i'r rhai sy'n gweithio yn y gwasanaeth.

Ceir canllawiau i'ch helpu i benderfynu a yw rôl yn gymwys ar gyfer gwiriad DBS sylfaenol, safonol neu uwch yn https://www.gov.uk/government/collections/dbs-eligibility-guidance.

Y gyfraith

Mae'n rhaid i ddarparwyr a rheolwyr gwasanaethau gofal iechyd annibynnol gydymffurfio â Rheoliadau Gofal Iechyd Annibynnol (Cymru) 2011.

Mae Rheoliadau 10, 12 a 21 ac Atodlen 2 yn ei gwneud yn ofynnol i unrhyw berson sy'n cynnal, yn rheoli neu'n gweithio mewn gwasanaeth gofal iechyd annibynnol gael gwiriad DBS.

Nid oes gofyniad penodol yn y Rheoliadau sy'n nodi bod angen adnewyddu tystysgrif DBS. Fodd bynnag, mae gofyniad parhaus bod gweithwyr yn parhau i fod yn ‘addas’ (Rheoliad 21 ac Atodlen 2). Wrth gofrestru ac mewn arolygiad mae angen i ni fod yn fodlon bod gan wasanaethau gofal iechyd annibynnol system ar waith ar gyfer sicrhau bod gweithwyr yn parhau i fod yn ‘addas’.  

Mae Rheoliad 16 yn ei gwneud yn ofynnol i ddarparwyr wneud trefniadau addas i sicrhau y diogelir cleifion rhag cael eu cam-drin. Mae Rheoliad 19 yn ei gwneud yn ofynnol i ddiogelu cleifion rhag y risgiau o gael a thriniaeth amhriodol neu anniogel. Bydd angen i wasanaethau gofal iechyd annibynnol ddangos sut maent yn bodloni'r gofynion hyn.

Wrth gyflwyno cais i gofrestru ag AGIC, mae'n rhaid i ymgeiswyr sydd am fod yn ddarparwyr ac yn rheolwyr gwasanaethau gofal iechyd annibynnol ddarparu tystysgrif DBS uwch i AGIC y mae AGIC wedi gwneud cais amdani ac sydd wedi cael ei chyflwyno o fewn y tair blynedd diwethaf. Gofynnwn hefyd i ymgeiswyr gadarnhau bod tystysgrifau DBS wedi cael eu cyflwyno ar gyfer staff sy'n gweithio yn y gwasanaeth.

Diweddarwyd diwethaf: