Skip to main content

Practisau Deintyddol

Canllawiau DBS ar gyfer practisau deintyddol y GIG, practisau deintyddol preifat a phractisau mynediad uniongyrchol preifat

Practisau deintyddol y GIG

Mae'n rhaid i Ymarferwyr Deintyddol Cyffredinol gael gwiriad DBS pan fyddant yn ymgeisio i fod ar ‘Restr Cyflawnwyr’ bwrdd iechyd. Nid oes angen gwiriad arall arnynt oni bai eu bod yn symud i fwrdd iechyd arall (ac i restr cyflawnwyr arall, felly).

Practisau deintyddol preifat a phractisau mynediad uniongyrchol preifat

Mae angen gwiriad DBS uwch ar gyfer pobl sy'n cynnal neu'n rheoli practis deintyddol preifat neu bractis mynediad uniongyrchol preifat ac ar gyfer y bobl hynny sy'n dod i gysylltiad ag oedolion sy'n agored i niwed a/neu blant. Mae gwiriad safonol yn ddigonol i'r rhai nad ydynt yn dod i gysylltiad â'r bobl hynny.

Bydd angen i bractisau deintyddol preifat a phractisau mynediad uniongyrchol preifat roi eu trefniadau eu hunain ar waith ar gyfer cynnal gwiriadau DBS i'r rhai sy'n gweithio yn y practis.

Ceir canllawiau i'ch helpu i benderfynu a yw rôl yn gymwys ar gyfer gwiriad DBS sylfaenol, safonol neu uwch yn https://www.gov.uk/government/collections/dbs-eligibility-guidance

Wrth gyflwyno cais i gofrestru ag AGIC, mae'n rhaid i ymgeiswyr sydd am fod yn ddarparwyr ac yn rheolwyr practisau deintyddol preifat ddarparu tystysgrif DBS uwch i AGIC sydd wedi cael ei chyflwyno o fewn y tair blynedd diwethaf. Gofynnwn hefyd i ymgeiswyr gadarnhau bod tystysgrifau DBS wedi cael eu cyflwyno ar gyfer staff sy'n gweithio yn y practis.

Y gyfraith

Mae'n rhaid i bractisau deintyddol preifat a phractisau mynediad uniongyrchol preifat gydymffurfio â Rheoliadau Deintyddiaeth Breifat (Cymru) 2017.

Mae Rheoliadau 9, 11 ac 18 ac Atodlen 3 yn ei gwneud yn ofynnol i unrhyw berson sy'n cynnal neu'n rheoli neu'n gweithio mewn practis deintyddol preifat gael gwiriad DBS.

Nid oes gofyniad penodol yn y Rheoliadau sy'n nodi bod angen adnewyddu tystysgrif DBS. Fodd bynnag, mae gofyniad parhaus bod gweithwyr yn parhau i fod yn ‘addas’ (Rheoliad 18 ac Atodlen 3). Wrth gofrestru ac mewn arolygiad mae angen i ni fod yn fodlon bod gan bractisau deintyddol preifat system ar waith ar gyfer sicrhau bod gweithwyr yn parhau i fod yn ‘addas’. Tynnir sylw penodol at gael system ar waith ar gyfer asesu uniondeb a chymeriad da unigolyn (Rheoliad 18 a Rhan 2 o Atodlen 3).

Mae Rheoliad 14 yn ei gwneud yn ofynnol i bractisau deintyddol preifat wneud trefniadau addas ar gyfer diogelu cleifion rhag cael eu cam-drin a'u trin yn amhriodol. Mae Rheoliad 16 yn ei gwneud yn ofynnol i nodi, asesu a rheoli risgiau sy'n ymwneud ag iechyd, lles a diogelwch staff a chleifion. Mae angen i bractisau deintyddol preifat ddangos sut maent yn bodloni'r gofynion hyn.

Diweddarwyd diwethaf: