Sut I gofrestru fel practis deintyddol preifat neu arfer mynediad uniongyrchol preifat

O 1 Ebrill 2017 rhaid i bob practis deintyddol preifat cofrestru gyda ni fel sy'n ofynnol yn ôl y gyfraith gan y Rheoliadau Deintyddiaeth Breifat (Cymru) 2017

Pwy sydd angen cofrestru?

  • Practisau deintyddol preifat yng Nghymru sy'n darparu unrhyw ofal deintyddol preifat (rhaid i bob deintydd sy'n darparu gofal deintyddol preifat fod wedi cofrestru gyda ni nes bod yr holl bractisau y maent yn gweithio ynddynt wedi'u cofrestru) – Rhaid cyflwyno ceisiadau i AGIC erbyn 31 Mawrth 2018 fan bellaf.
  • Pob gweithiwr proffesiynol gofal deintyddol sy'n darparu gwasanaethau mynediad uniongyrchol preifat o'i bractis ei hun (hylenyddion deintyddol, therapyddion deintyddol, technegwyr deintyddol clinigol) – Dylai ceisiadau fod wedi'u cyflwyno i AGIC erbyn 30 Medi 2017

 

Os ydych yn weithiwr proffesiynol gofal deintyddol sy'n darparu gwasanaethau mynediad uniongyrchol o'ch safle eich hun ac nad ydych wedi cyflwyno cais, cysylltwch â ni ar unwaith.
 

Sut I cofrestru

Darllenwch y canllawiau ar gyfer darparwyr newydd a chwblhewch y ffurflen gais – y gellir lawrlwytho'r ddau ohonynt isod. Mae tudalen 3 o'r ffurflen gais yn rhestru'r holl ddogfennau y mae angen i chi eu cyflwyno gyda'ch cais; gwnewch yn siŵr eich bod yn cynnwys yr holl ddogfennau gofynnol.

Anfonwch eich ffurflen gais wedi'i chwblhau a'r dogfennau cysylltiedig drwy e-bost i hiwregistration@gov.wales neu anfonwch gopi caled i'n swyddfa.

Ar ôl derbyn eich ffurflen gais wedi'i chwblhau, byddwn yn ei phrosesu trwy dri cham asesu lle byddwn yn gofyn i chi am wybodaeth ychwanegol yn ôl yr angen. Ceir manylion llawn o'r broses asesu a'r wybodaeth y byddwn yn gofyn amdani o dudalen 16 ymlaen yn y canllawiau.

Cofrestru Blynyddol a Ffioedd

Mae rhaid i bob practis deintyddol preifat cofrestredig dalu ffi flynyddol i aros yn y cofrestru.

Y ffi flynyddol yw £500 neu £300 os yr arfer yn cynnwys dim mwy nag un deintydd a bod y deintydd yn darparu gwasanaethau deintyddol preifat a'r GIG.

Mae eich ffi flynyddol yn ddyledus un mis ar ôl y dyddiad cofrestru (pro rata ar gyfer y misoedd sy'n weddill o'r flwyddyn ariannol) ac yn flynyddol ar 1 Ebrill ar ôl hynny

Mae Ffioedd hefyd yn daladwy:

  • Wrth wneud cais i amrywio unrhyw amod cofrestru
  • Wrth wneud cais i ddileu amod cofrestru
  • Yn flynyddol i gynnal cofrestriad

Dogfennau

  • Rhannu’r dudalen hon
  • Trydar Facebook E-bost Mwy
Diweddarwyd diwethaf: