Cofrestru fel darparwyr gofal iechyd annibynnol

Sut y gallwch cofrestru i ddarparu gwasanaeth gofal iechyd annibynnol

Darllewnch y canllawiau ar gyfer darparwyr newydd. Mae'n rhoi gwybodaeth bwysig am y broses gofrestru, yn ogystal â chyngor ar ba ffurflenni y dylid eu llenwi a sut i'w llenwi.

Cam un: Tystysgrif gan y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd

Gallwch gael ffurflen gennym drwy ffonio 0300 062 8163 neu drwy e-bostio hiwregistration@llyw.cymru Mae canllawiau ar gyfer llenwi ffurflen DBS ar gael yn www.homeoffice.gov.uk/dbs

Bydd angen ichi lenwi ac anfon ffurflen gais y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd atom, ynghyd â'r dogfennau perthnasol i brofi pwy ydych.

Rhaid ichi lenwi'r ffurflen gais DBS a'i hanfon atom ynghyd â'r dogfennau ategol i'r cyfeiriad isod. Rhaid ichi hefyd anfon taliad o £44.00 drwy siec neu gerdyn i dalu costau'r gwiriad.

Cam dau: Geirdaon

Bydd angen ichi gael y geirdaon canlynol a'u hanfon atom:

  • Geirda ariannol gan unigolyn a chanddo gymwysterau addas (Rheolwr Banc/Cyfrifydd) Ffurflen Geirda Ariannol
  • Ffurflen Geirda Meddygol
  • Dau eirda personol Ffurflen Geirda Personol

Mae’r ffurflenni ar gael isod.

Cam tri: Ffurflen cais

Rhaid llenwi'r ffurflen gais p'un a ydych yn gwneud cais fel unigolyn, rheolwr cofrestredig a/neu sefydliad.  Llenwch bob adran sy'n berthnasol. Mae'r canllawiau ar gyfer darparwyr newydd isod yn rhoi manylion llawn.

Cam pedwar: Datganiad o Ddiben, Chanllawiau Cleifion a mynegai o bolisïau a gweithdrefnau

Rhaid i chi gynnwys eich datganiad o ddiben, canllaw claf a mynegai o bolisïau a gweithdrefnau â'ch cais.   Mae templedi ar gael isod.

Cam pump: Cyflwyno eich ffurflen gais

E-bostiwch eich ffurflen gais wedi ei gwblhau a’r holl wybodaeth angenrheidiol arall i hiwregistration@llyw.cymru neu bostiwch copi caled i Tîm Cofrestru, AGIC, Llywodraeth Cymru, Parc Busnes Rhydycar, Merthyr Tyfil, CF48 1UZ.

Dogfennau

  • Rhannu’r dudalen hon
  • Trydar Facebook E-bost Mwy
Diweddarwyd diwethaf: