Skip to main content

Cofrestru fel darparwyr gofal iechyd annibynnol

Sut y gallwch cofrestru i ddarparu gwasanaeth gofal iechyd annibynnol

Pwy sydd angen cofrestru?

Darparwyr a rheolwyr:

  • Ysbytai annibynnol
  • Clinigau annibynnol
  • Asiantaethau meddygol annibynnol

Sut i gofrestru

Darllenwch y canllawiau ar gyfer darparwyr newydd a chwblhewch y ffurflen gais – gellir lawrlwytho'r ddau ohonynt isod; gwnewch yn siŵr eich bod yn cynnwys yr holl ddogfennau sy'n ofynnol.

Anfonwch eich ffurflen gais wedi'i chwblhau a'ch dogfennau cysylltiedig drwy e-bost i HIWregistration@gov.wales neu anfonwch gopi caled i'r Tîm Cofrestru, AGIC, Llywodraeth Cymru, Parc Busnes Rhydycar, Merthyr Tudful, CF48 1UZ.

Ar ôl i'ch cais ddod i law byddwn yn cadarnhau ei fod yn gyflawn ac yn asesu'r ddogfennaeth a'r wybodaeth a ddarparwyd. Ceir manylion llawn y broses asesu a'r wybodaeth y byddwn yn gofyn amdani yn y canllawiau.

Gwiriadau'r Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd (DBS)

Gallwch gael ffurflen gais DBS gennym drwy ffonio 0300 062 8163 neu drwy e-bostio HIWregistration@gov.wales. Ceir canllawiau ar gwblhau'r ffurflen DBS yma.  

Mae'n rhaid i AGIC brosesu pob gwiriad DBS ar gyfer darparwyr newydd a rheolwr gwasanaethau gofal iechyd annibynnol. Y gost bresennol ar gyfer gwneud cais am wiriad DBS yw £44.00.

Noder: Mae'r ffordd rydym yn prosesu ceisiadau DBS wedi newid. Mae'n rhaid i ni gynnal gwiriadau adnabod yn bersonol bellach. Peidiwch ag anfon eich dogfennau adnabod i AGIC. Pan fyddwch yn gofyn am ffurflen gais DBS, byddwn yn egluro sut y gallwch gyflwyno eich dogfennau adnabod i ni a thalu'r ffi ymgeisio.

Ffioedd cofrestru

Mae'n rhaid talu ffi gofrestru gyda'r rhan fwyaf o geisiadau i gofrestru darparwr neu reolwr gofal iechyd annibynnol. Byddwn yn dweud wrthych faint yw'r ffi a sut y gallwch ei thalu pan fyddwch wedi cyflwyno eich cais.

Mae ffioedd hefyd yn daladwy:

  • Wrth wneud cais i amrywio unrhyw amod cofrestriad
  • Wrth wneud cais i ddileu amod cofrestriad
  • Yn flynyddol i gynnal cofrestriad

Y gyfraith a safonau gofynnol cenedlaethol

Mae'n rhaid i wasanaethau gofal iechyd annibynnol gofrestru â ni fel sy'n ofynnol yn gyfreithiol gan Ddeddf Safonau Gofal 2000

Mae Rheoliadau Cofrestru Gofal Cymdeithasol a Gofal Iechyd Annibynnol (Cymru) 2002 yn nodi'r wybodaeth a'r ddogfennaeth y mae'n rhaid eu cyflwyno gyda'ch cais er mwyn cofrestru â ni.

Er mwyn cymeradwyo eich cais i gofrestru â ni mae'n rhaid ein bod yn fodlon y byddwch yn cydymffurfio â Rheoliadau Gofal Iechyd Annibynnol (Cymru) 2011 a'r Safonau Gofynnol Cenedlaethol ar gyfer Gwasanaethau Gofal Iechyd Annibynnol yng Nghymru.

Dogfennau

Diweddarwyd diwethaf: