Skip to main content

Arolygu gofal iechyd

Rydym yn arolygu gwasanaethau iechyd ledled Cymru i wneud yn siwr bod afonau'n cael eu bodloni. Mae ein harolygiadau yn digwydd yn rheolaidd a lle bo'n bosibl, maent yn ddirybudd.

Sut rydym yn arolygu

Am ragor o wybodaeth am:

Gall ein harolygiadau o wasanaethau gofal iechyd fod â rhybudd neu gallant fod yn ddirybudd. 

Rydym yn edrych ar sut mae gwasanaethau yn: 

  • Cydymffurfio â rheoliadau
  • Diwallu safonau gofal iechyd 
  • Diwallu deddfwriaeth, safonau proffesiynol a chanllawiau eraill lle bo'n berthnasol 

Rydym yn defnyddio'r rheoliadau a'r safonau i wneud penderfyniadau am ansawdd, diogelwch ac effeithiolrwydd gwasanaethau gofal iechyd.

Beth sy'n digwydd ar ôl ein harolygiadau?

Ar ôl ein harolygiadau, byddwn yn: 

  • Ysgrifennu adroddiad arolygu a’i gyhoeddi ar ein gwefan
  • Mynnu bod gwasanaethau yn gwneud gwelliannau lle bo angen
  • Penderfynu a fydd angen i ni gymryd camau dilynol pellach ar faterion a nodwyd yn ystod arolygiad 
  • Parhau i fonitro'r holl wybodaeth sydd gennym am wasanaeth, o'n harolygiadau, y cyhoedd, staff gofal iechyd, gwasanaethau gofal iechyd a sefydliadau eraill, a phenderfynu pa gamau gweithredu mae angen i ni eu cymryd 

Sut rydym yn adrodd

Rydym yn adrodd ac yn cyhoeddi canfyddiadau ein harolygiadau o dan dair thema: 

  1. Ansawdd profiad y claf: Rydym yn siarad â phobl am eu profiadau o ofal
  2. Cyflenwi gofal diogel ac effeithiol:  Rydym yn ystyried i ba raddau y mae gwasanaethau’n darparu gofal o ansawdd uchel, gofal diogel a gofal dibynadwy sy’n canolbwyntio ar gleifion unigol
  3. Ansawdd rheolaeth ac arweinyddiaeth: Rydym yn edrych ar sut y mae gwasanaethau’n cael eu rheoli a'u harwain a sut maent yn gwirio eu perfformiad eu hunain yn erbyn rheoliadau, safonau a chanllawiau perthnasol

Os hoffech arddangos ein manylion cyswllt yn eich lleoliad gofal iechyd, defnyddiwch y poster isod.

Dogfennau

Diweddarwyd diwethaf: