Skip to main content

Ein Cynlluniau Strategol a Gweithredol

Yr hyn rydym am ei gyflawni dros y 3 blynedd nesaf a sut rydym yn bwriadu ei wneud.

Strategaeth

Mae ein Cynllun Strategol yn nodi ein blaenoriaethau ar gyfer y tair blynedd nesaf a'r hyn rydym yn ceisio ei gyflawni.

Ein nod trwy ein gwaith yw:

Rhoi sicrwydd:
Cynnig golwg annibynnol ar ansawdd y gofal
Hybu gwelliant:
Annog gwelliant trwy adrodd a rhannu arfer da
Dylanwadu ar bolisi a safonau:
Defnyddio's hyn yr ydym yn ei ganfod i ddylanwadu ar bolisi safonau ac arfer

Ein nod yw:

Annog gwellian i ofal iechyd trwy wenud y gwait iawn ar yr adeg iawn yn y lle iawn, gan sirchau bod yr hyn yr ydym yn ei wneud yn cael ei gyfathrebu'n dda ac yn gwneud gwahaniaeth.

Byddwn yn canolbwyntio ar bedair prif flaenoriaeth:

  1. Sicrhau bod effaith ein gwaith mor fawr â phosibl i gynorthwyo gwelliant i ofal iechyd
  2. Cymryd camau pan na fydd safonau yn cael eu bodloni
  3. Bod yn fwy amlwg
  4. Datblygu ein pobl a’n sefydliad i wneud y gwaith gorau posibl

Byddwn yn gwybod ein bod wedi bodloni ein nod pan:

  1. Fydd gwasanaethau yn gwella’r gofal y maent yn ei ddarparu i gleifion o ganlyniad i’n gwaith
  2. Bydd pobl yn hyderus y byddwn yn nodi pan nad yw safonau yn cael eu bodloni ac y byddwn yn cymryd camau priodol
  3. Bydd gan bobl fwy o wybodaeth am ein gwaith
  4. Byddwn yn darparu ein rhaglenni gwaith yn effeithiol, gan wneud y defnydd gorau o’n hadnoddau

Rydym yn adolygu ein cynllun yn flynyddol fel y gall ein gweithgareddau a'n blaenoriaethau cael eu diweddaru i adlewyrchu'r amgylchedd yr ydym yn gweithio  sy'n newid yn gyson.

Cynllun Gweithredol 2019–20

Mae ein Cynllun Gweithredol yn nodi ein blaenoriaethau allweddol ar gyfer y flwyddyn i ddod. Mae'n caniatáu i ni wneud yn glir i'r GIG a'r sector gofal iechyd annibynnol sut rydym yn bwriadu cyflawni ein cyfrifoldebau fel yr arolygiaeth ar gyfer gwasanaethau gofal iechyd yng Nghymru ac yn gosod disgwyliadau clir y mae rhanddeiliaid  ar cyhoedd  yn ein dal ni i gyfrif.

Mae'r cynllun hwn yn darparu gwybodaeth am y meysydd eang y byddwn yn gweithio ynddynt, ond yn adlewyrchu'r hyblygrwydd cynyddol y byddwn yn ei ddefnyddio i reoli ein rhaglen o ystyried gwybodaeth sy'n deillio o'r cyhoedd, sefydliadau partner a'r darparwyr eu hunain..

Dogfennau

Diweddarwyd diwethaf: