Skip to main content

Ein Cynllun Strategol a Gweithredol

Yr hyn rydym am ei gyflawni dros y flwyddyn i ddod a sut rydym yn bwriadu gwneud hynny.

Cynllun Strategol a Gweithredol 2021-2022

O ystyried y cyfnod digynsail hwn, rydym wedi llunio cynllun strategol a gweithredol un flwyddyn ar y cyd er mwyn sicrhau ein bod yn cynnal ein ffocws ac yn parhau'n briodol ac yn gymesur yn ein gwaith wrth i wasanaethau barhau i ddelio â phandemig COVID-19, a dechrau’r broses adfer.

Bydd hyn yn ein galluogi i gynnal gwerthusiad priodol o'n gwaith dros y tair blynedd diwethaf a chynnal y lefel gywir o weithgarwch ymgysylltu â'r cyhoedd a rhanddeiliaid, wrth inni ddatblygu strategaeth tymor hwy o 2022.

Ein Cynllun

Mae ein Cynllun Strategol a Gweithredol yn pennu ein blaenoriaethau ar gyfer y flwyddyn nesaf a'r hyn rydym yn anelu at ei gyflawni.

Drwy ein gwaith, ein nod yw:

Rhoi sicrwydd:
Cynnig barn annibynnol am ansawdd y gofal.
Hybu gwelliant:
Annog gwelliant drwy lunio adroddiadau a rhannu arferion da
Dylanwadu ar bolisi a safonau:
Defnyddio'r hyn rydym yn ei ganfod i ddylanwadu ar bolisi, safonau ac arfer

Ein nod yw:

Annog gwelliant ym maes gofal iechyd drwy wneud y gwaith iawn ar yr adeg iawn yn y lle iawn; gan sicrhau bod yr hyn a wnawn yn cael ei gyfleu'n dda ac yn gwneud gwahaniaeth

Byddwn yn canolbwyntio ar 4 prif flaenoriaeth:

  1. Sicrhau bod ein gwaith yn cael yr effaith fwyaf posibl i gefnogi'r gwaith o wella gofal iechyd
  2. Cymryd camau lle na chaiff safonau eu cyrraedd
  3. Bod yn fwy gweladwy
  4. Datblygu ein pobl a'n sefydliad i wneud y gwaith gorau posibl

Rydym wedi addasu ein gwaith yn sylweddol dros y 12 mis diwethaf o ganlyniad i bandemig COVID-19. O ystyried yr heriau rydym yn eu hwynebu o hyd o ganlyniad i hyn, byddwn yn adolygu ein rhaglen waith bob chwarter er mwyn sicrhau y gellir diweddaru ein gweithgareddau a'n blaenoriaethau i adlewyrchu'r amgylchedd rydym yn gweithio ynddo ac sy'n newid yn gyson.

Dogfennau

Diweddarwyd diwethaf: