Skip to main content

Pwy sydd angen cofrestru gyda ni?

Pwy sydd angen cofrestru?

Os hoffech ddarparu'r gwasanaethau canlynol yng Nghymru mae'n bosibl y bydd angen i chi gofrestru â ni cyn y gellir darparu'r gwasanaethau. Gallwch gofrestru naill ai fel unigolyn neu fel sefydliad.

 • Practisau deintyddol preifat
 • Gwasanaethau gofal iechyd annibynnol
  • Ysbytai annibynnol
  • Clinigau annibynnol
  • Asiantaethau meddygol annibynnol

Practisau deintyddol preifat

Mae practisau deintyddol preifat yng Nghymru yn cynnwys:

 • Practisau deintyddol sy'n darparu unrhyw ofal deintyddol preifat
 • Gweithwyr gofal deintyddol proffesiynol sy'n darparu gwasanaethau mynediad uniongyrchol preifat o'u practis eu hunain (hylenwyr deintyddol, therapyddion deintyddol a thechnegwyr deintyddol clinigol)

Gwasanaethau gofal iechyd annibynnol

Mae gwasanaethau gofal iechyd annibynnol yng Nghymru yn cynnwys:

 • Ysbytai annibynnol – sefydliadau nad ydynt yn rhan o'r GIG yng Nghymru sy'n darparu'r canlynol:
  • Triniaeth feddygol neu seiciatrig neu ofal lliniarol ynghyd â gwelyau (dros nos) i gleifion mewnol
  • Gwasanaethau rhestredig (p'un a ddarperir gwelyau i gleifion mewnol ai peidio)
  • Triniaeth neu ofal nyrsio (neu'r ddau) ar gyfer unigolion a allai gael eu cadw o dan Ddeddf Iechyd Meddwl 1983
 • Clinigau annibynnol – sefydliadau yng Nghymru lle y caiff gwasanaethau meddygol preifat yn unig eu darparu'n rheolaidd gan ymarferwyr meddygol
 • Asiantaethau meddygol annibynnol – gwasanaeth lle darperir gwasanaethau meddygol preifat yn unig gan ymarferwyr meddygol yn rheolaidd, naill ai'n unigol neu ar ran cwmni, sydd wedi'i leoli yng Nghymru

Canllawiau

Rydym wedi llunio canllawiau a fydd yn eich helpu i benderfynu a oes angen i chi gofrestru â ni. Canllaw cyffredinol yn unig yw hwn. Caiff gwasanaethau gofal iechyd eu darparu mewn sawl ffordd wahanol, a hynny gan amrywiaeth o weithwyr gofal iechyd proffesiynol. Os bydd unrhyw amheuaeth ynghylch yr angen i gofrestru, fe'ch cynghorir i gysylltu ag AGIC i gael cyngor drwy gwblhau a chyflwyno Ffurflen Ymholiad Cofrestru.

Y gyfraith

Mae'n rhaid i bob practis deintyddol preifat, practis mynediad uniongyrchol preifat a gwasanaeth gofal iechyd annibynnol gofrestru â ni fel sy'n ofynnol yn gyfreithiol gan Ddeddf Safonau Gofal 2000.

Dogfennau

Diweddarwyd diwethaf: