Skip to main content

Newyddion COVID-19

Darllenwch ein datganiadau ar COVID-19

Yn dilyn adborth cadarnhaol ar ein dull gweithredu addasedig o ymgymryd â'i threfniadau sicrwydd ac arolygu, yn ogystal â'r pwysau parhaus y mae gwasanaethau yn eu hwynebu o ganlyniad i bandemig COVID-19, bydd Gwiriadau Ansawdd AGIC yn parhau i mewn i 2021.

Darganfyddwch fwy o wybodaeth am sut rydym wedi ymateb i COVID-19 a beth bydd ein ffordd o weithio ar ran sicrwydd ac arolygu dros y misoedd nesaf.

Rydym wedi cyhoeddi datganiad sefyllfa COVID-19, sy’n nodi beth rydym wedi’i gwneud wrth ymateb i’r pandemig a sut rydym yn ymateb i’r heriau sy’n ein wynebu ni o hyd. Mae hefyd yn nodi'r ffordd rydym yn addasu ein gwaith wrth i'r cyfyngiadau COVID-19 yn newid.

Ar 14 Ebrill, gwnaethom gyhoeddi ein bod yn rhoi'r gorau i gyhoeddi adroddiadau ar arolygiadau o leoliadau gofal iechyd y GIG a gynhaliwyd cyn i ni benderfynu peidio â chynnal arolygiadau arferol newydd ar 17 Mawrth. Mae ein datganiad ar 14 Ebrill yn nodi'r rhesymau dros ein penderfyniad. Rydym wedi penderfynu y gallwn ddechrau cyhoeddi adroddiadau arolygu a gwblhawyd ar gyfer lleoliadau gofal iechyd y GIG. 

Tra bod y rhan fwyaf o'n staff wedi bod yn gweithio gartref er mwyn gwneud yn siŵr ein bod yn parhau i gyflawni ein rôl fel arolygydd a rheoleiddiwr gwasanaethau gofal iechyd yng Nghymru, mae dau aelod o staff o Arolygiaeth Gofal Iechyd Cymru wedi ateb y galw i ddychwelyd i'r GIG.

Mae Arolygiaeth Gofal Iechyd Cymru (AGIC) ac Arolygiaeth Gofal Cymru (AGC) wedi cyhoeddi datganiad ar y cyd ar gynllunio gofal ymlaen llaw yng Nghymru.

Rydym wedi penderfynu rhoi'r gorau ar unwaith i lunio a chyhoeddi adroddiadau ar arolygiadau yn lleoliadau gofal iechyd y GIG a gynhaliwyd cyn i'r penderfyniad i roi'r gorau i'n gwaith arolygu gael ei gyhoeddi.

Ydych chi'n gweithio gyda offer ymbelydredd ïoneiddio meddygol? Darllenwch ein hymateb ar y cyd gyda rheoleiddwyr IRMER eraill y DU i COVID-19.

Rydyn ni wedi penderfynnu rhoi terfyn ar ei rhaglen o arolygiadau a gwaith adolygu arferol o ddydd Mawrth 17 Mawrth ymlaen.

Darllenwch am sut yr ydym yn bwriadu bwrw ymlaen gyda'n gwaith yn ystod argyfwng COVID-19.

Diweddarwyd diwethaf: